1 ar ile to hektarów — obliczenia

Od zarania dziejów pomiary odległości i powierzchni były wykorzystywane do wszystkiego, od przygotowania gleby pod uprawę po podział terytoriów między narodami. Od tego czasu jednostki miary uległy wielu zmianom, ale niektóre przetrwały do dziś. Na przykład w starożytnej Polsce długość mierzono w milach, werstach, sążniach, a powierzchnie w werstach kwadratowych, dziesięcinach, sążniach kwadratowych.

W 1960 r. na XI Generalnej Konferencji Miar ustanowiono Międzynarodowy Układ Jednostek Miar (SI), w którym przyjęto siedem jednostek podstawowych. Obecnie ten system metryczny, w którym metr jest podstawową jednostką długości, a metr kwadratowy podstawową jednostką powierzchni, jest stosowany w prawie każdym kraju na świecie. W tym artykule przybliżymy jednostki miary hektar i ar oraz wyjaśnimy — 1 ar ile to hektarów?

Gdzie stosuje się hektary i ary?

W Polsce najczęściej mierzy się powierzchnię ziemi w hektarach, ale używa się do tego celu również oficjalnej jednostki układu SI — metrów kwadratowych. Z reguły obliczanie powierzchni gruntów w hektarach służy do ustalenia podatku gruntowego, a także do planowania przestrzennego, leśnictwa i urbanistyki. Pomiar w hektarach spotykany jest również w sporcie. Na przykład powierzchnię boiska do rugby podaje się wyłącznie w hektarach.

Jednostka zwana hektarem służy do obliczania powierzchni działki przy zakupie lub sprzedaży ziemi.

Co to jest hektar?

Hektar (na świecie znany jako ha) to pozasystemowa jednostka miary powierzchni. W Polsce hektar jest najczęściej stosowaną jednostką miary powierzchni gruntów, zwłaszcza rolnych. Hektar może być używany bezterminowo i jest stosowany głównie w rolnictwie i leśnictwie.

Hektar jest równy powierzchni kwadratu o boku 100 m. Razem z hektarem często używa się terminu ar, który odpowiada 100m².

1 hektar (1 ha) = 100 x 100 metrów = 10 000 m² = 100 arów

Odpowiednio jeden ar jest równy jednej setnej części hektara. Ar to pozasystemowa jednostka miary powierzchni. Wygodnie jest używać ara do obliczania powierzchni gruntu zarówno przy sprzedaży i budowie, jak i przy obsiewaniu działek ogrodowych i warzywnych.

Znając długość i szerokość działki, określenie liczby hektarów powierzchni jest dość proste:

  • Wyznacz powierzchnię działki, mnożąc jej długość przez szerokość.
  • Jeśli wynik jest większy niż 10 000 metrów kwadratowych, to Twoja działka ma więcej niż jeden hektar.
  • Aby określić dokładną liczbę hektarów, należy podzielić wynik uzyskany w pierwszym kroku przez 10000.

1 km² = 1000 x 1000 metrów lub 1 milion m² = 100 ha = 10 000 ar

1 metr kwadratowy (1 m²) = 0,01 ar = 0,0001 ha

Co to jest ar?

Ar odnosi się do obszaru ziemi, którego wielkość jest równa 100 m². Wielokrotnością jednostki ar jest hektar.

1 ar = 100 m² = 0,0001 km².

1 ar = 10 x 10 metrów = 100 m² = 0,01 ha

Ile hektarów mieści się w hektarze — 1 ar ile to hektarów?

Aby obliczyć dokładną powierzchnię ziemi, trzeba wiedzieć ile arów przypada na jeden hektar. Jeden hektar to sto arów.

100 arów = 10 000 m² = 1 ha = 0,01 km².

Natomiast 1 ar = 100 m² = 0,01 ha

Aby przeliczyć liczbę arów na jeden hektar, można to zrobić na dwa sposoby:

  • Podziel liczbę arów przez 100.
  • Pomnożyć liczbę arów przez 0,01.

Jeśli po przeliczeniu liczba hektarów jest mniejsza niż jeden, wygodniej jest zapisać powierzchnię w metrach kwadratowych. W tym celu należy pomnożyć liczbę hektarów przez 10000.

Pamiętaj, że umiejętność prawidłowego obliczenia powierzchni działki pomoże Ci ustalić prawidłową wysokość odpowiedniego podatku gruntowego i udziału w gruncie.